Realizacja zamówień publicznych w oparciu o formułę przetargową stanowi fundament zamawiania produktów i usług w ramach sektora publicznego. Formułę przetargową przyjmuje się również dla celów zbycia nieruchomości przez podmiot publiczny lub też jakąkolwiek inną firmę, o ile pragnie ona dokonać wyboru oferty właśnie tą drogą. Rodzajów postępowania przetargowego jest kilka i są one ujęte w szczegółowych przepisach Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w ramach konkretnych dyrektyw Unii Europejskiej.

Do trybów przetargów zalicza się:

-Przetarg nieograniczony

-Przetarg ograniczony

-Negocjacje z ogłoszeniem

-Negocjacje bez ogłoszenia

-Dialog konkurencyjny

-Zapytanie o cenę

-Zamówienia z wolnej ręki

-Licytację elektroniczną

W ramach postępowania przetargowego każdy z oferentów (podmiotów składających oferty przetargowe) zobowiązany jest do wpłaty określonej sumy pieniędzy, zwanej wadium. Wadium najczęściej stanowi procent wartości przetargu lub wartości mienia będącego obiektem postępowania przetargowego. Wpłacenie wadium jest niezbędne z punktu widzenia ważności uczestnictwa Oferenta w procesie przetargowym. Przedsiębiorstwa biorące udział w przetargach najczęściej muszą podejmować się udziału w wielu postępowaniach, stąd też konieczność znacznych nakładów finansowych przeznaczonych na poczet wadium. Uwarunkowania prawne powodować mogą okresowe zamrożenie środków finansowych w ramach przedsiębiorstwa, co niekorzystnie może wpływać na kondycję finansową Wykonawcy i doprowadzać do ograniczenia konkurencyjności na rynku w trakcie trwania procedury przetargowej.

Czy można tego uniknąć?

W celu ograniczenia zjawiska zamrażania aktywów przedsiębiorstwa decydującego się na udział w przetargu firmy ubezpieczeniowe opracowały specyficzny schemat udzielania gwarancji finansowych na poczet uczestnictwa w postępowaniu przetargowym. Tego rodzaju gwarancja ( zob. gwarancja ubezpieczeniowa wadium) nie jest jednak udzielana każdej firmie, która wystąpi do ubezpieczenia o tego rodzaju świadczenie. Sam proces przyznania akredytacji i udzielenia stosownych gwarancji wymaga weryfikacji Oferenta, głównie pod kątem oceny zdolności finansowych, stanu prawnego firmy i możliwości realizacji założeń warunków przetargu. Gwarancje tego rodzaju udzielane są na pojedynczy przetarg, lub też dotyczyć mogą postępowań zawieranych w określonym przedziale czasu do sumy gwarancyjnej, określonej dokładnie w warunkach umowy pomiędzy Oferentem a Ubezpieczycielem. Jest to wygodna forma dla firm biorących udział w wielu postępowaniach przetargowych.